REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MEGAMARKET S.A.

I. Definicje

Następującym wyrażeniom użytym w tekście niniejszego Regulaminu zostały przypisane poniższe znaczenia:

 1. Sprzedający – MegaMarket S.A. z siedzibą w Chmielowie, ul. Strefowa 15, 39-442 Chmielów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO pod numerem KRS: 0000522574, kapitał zakładowy 1 047 700.00 zł, NIP 8672239415, REGON 181151371.
 1. Klient / Kupujący – osoba dokonująca lub zamierzająca dokonać Rezerwacji, Zakupu za pośrednictwem Strony Internetowej. Klientem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (lub bez ukończenia 18 lat posiada pełną zdolność do czynności prawnych) i jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terytorium Polski, osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium Polski i jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca siedzibę na terytorium Polski.
 1. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm).
 1. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 1. Regulamin – niniejszy Regulamin Strony Internetowej.
 1. Strona Internetowa – prowadzony pod adresem www.megamarket.com.pl rozumiana jako platforma teleinformatyczna umożliwiająca Klientom zapoznanie się z towarami, produktami, w tym z cenami dostępnością, zawarcie umowy sprzedaży, umów świadczenia usług oraz zamieszczanie treści.
 1. Towar – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego obejmująca również akcesoria, komponenty i oprogramowanie, jeżeli występują one również z towarem.
 1. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana na odległość tj. za pośrednictwem Strony Internetowej pomiędzy Sprzedającym a Klientem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).
 1. Zamówienie – czynność dokonywana przez Klienta mająca na celu zawarcie umowy sprzedaży na odległość rozumiana jako uzewnętrznione przez Klienta oświadczenie woli zakupu towaru za pośrednictwem Oferty Strony Internetowej poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy w sposób umożliwiający Sprzedającemu identyfikację Klienta, uszczegóławiająca towar mający stanowić przedmiot umowy sprzedaży, miejsce jego odbioru lub dostawy oraz formę płatności ceny.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady działania Strony Internetowej, w szczególności:
 1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
 1. warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną, w tym: wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta Strona Internetowa;
 1. zakaz dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym;
 1. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 1. tryb postępowania reklamacyjnego;
 1. Właścicielem Strony Internetowej www.megamarket.com.pl jest Sprzedający.
 1. Sprzedający za pośrednictwem Strony Internetowej umożliwia dokonywanie Rezerwacji i składanie Zamówień towarów i usług. Szczegółowy spis produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na Stronie Internetowej
 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, Klient powinien posiadać:
 1. przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje), albo Opera w wersji nie starszej niż 2.0;
 1. włączoną obsługę JavaScript;
 1. aktywny adres e-mail poczty internetowej;
 1. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na Stronie Internetowej stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 1. Ceny towarów podane na Stronie Internetowej obejmują wszystkie jej składniki.
 1. Umowę sprzedaży produktów na odległość można zawrzeć składając Zamówienie telefonicznie lub wysyłając wiadomość e-mail, a także za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej.
 1. Klient posiada uprawnienia do reklamowania towaru z tytułu niezgodności towaru z umową na zasadach określonych poniżej.
 1. Dane osobowe, o których podanie Klient jest proszony w trakcie składania Zamówienia to: imię, nazwisko, adres e-mail Klienta, nr telefonu kontaktowego Klienta, adres na który ma być zrealizowana dostawa i dane do faktury.
 1. Przetwarzanie przez Stronę Internetową danych osobowych Klientów odbywa się na podstawie przepisów u stawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) oraz przepisów art. 18-19 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 1. Dowodem zakupu jest faktura VAT, która może być wystawiona na firmę lub na osobę fizyczną. Brak faktury VAT – w żaden sposób nie ogranicza Konsumentów w realizowaniu uprawnień wynikających z przepisów prawa.
 1. W przypadku, gdy Klient chce otrzymać fakturę VAT na firmę (działalność gospodarczą), powinien podać następujące dane: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres siedziby, NIP, adres e-mail, numer telefonu.
 1. Zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Strona Internetowa informuje konsumentów o wykorzystywaniu plików Cookies, o celu w jakim zostaną zainstalowane na urządzeniu konsumenta oraz o sposobach skorzystania z nich. Konsument powinien uzyskać informację o sposobie usunięcia plików Cookies, a przed ich instalacją wyrazić zgodę na ich instalację i używanie.
 1. Pod pojęciem Cookies rozumie się niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Klienta Pliki te nie gromadzą danych osobowych Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.
 1. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.
 1. Wszelkie rozbieżności interpretacyjne wynikłe na podstawie niniejszego Regulaminu powinny być rozstrzygane na korzyść Klienta. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności czy wątpliwości powstałych na gruncie poniższych procedur w stosunku do Klienta będącego konsumentem, każdorazowo należy stosować przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).

III. Dokonywanie Rezerwacji i składanie Zamówień

 1. Rezerwacje i Zamówienia na Stronie Internetowej www.megamarket.com.pl składać można 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, korzystając z poczty elektronicznej oraz telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00
 1. Do złożenia Zamówienia niezbędne jest posiadanie własnego konta poczty elektronicznej oraz telefonu kontaktowego.
 1. Zakup towarów ze statusem “chwilowo niedostępny” nie jest możliwy do czasu zmiany statusu towaru na “dostępny w magazynie”.
 1. W przypadku braku możliwości kontaktu ze względu na błędny numer telefonu i nieprawidłowy adres e-mail Rezerwacja lub Zamówienie zostaną anulowane w ciągu 5 dni od daty jego złożenia.
 1. Zakup towarów prezentowanych na Stronie Internetowej wiąże się z obowiązkiem zapłaty za te towary.
 1. Wydanie towarów i/lub usług następuje po zapłacie należności za zamówiony towar, chyba że Klient dokonuje wyboru „Płatność za pobraniem” lub „Rezerwuje towar”.
 1. Złożenie Zamówienia na towary prezentowane na Stronie Internetowej składa się z następujących czynności:
 • wybrania towarów spośród prezentowanych na Stronie Internetowej, wraz z ewentualnym określeniem koloru, rozmiaru lub innych możliwych opcji;
 • Złożenie Zamówienia możliwe jest po uprzedniej akceptacji Regulaminu.
 1. W odpowiedzi na złożone Zamówienie Sprzedający, w terminie 1 dnia roboczego, wysyła potwierdzenie przyjęcia Zamówienia lub odmowę przyjęcia Zamówienia w formie wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:
 1. zaakceptowania Zamówienia – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta na odległość w dniu złożenia oświadczenia;
 1. odmowy odmowa przyjęcia zamówienia – może nastąpić z przyczyn takich jak brak dostępności towaru lub z innych obiektywnie uniemożliwiających realizację umowy bez winy Sprzedającego – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,
 1. propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Klienta
 1. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 8 lit. c mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców, itp. W przypadku braków towaru w magazynie lub u dostawców Klientowi przysługuje uprawnienie do anulowania Zamówienia lub rezygnacji z Rezerwacji wraz ze zwrotem wszystkich wpłaconych kwot, jeżeli takie były dokonane.
 1. Kontroferta, o której mowa w ust. 8 lit. c jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Klienta w terminie jej obowiązywania powoduje zawarcie umowy sprzedaży na odległość na warunkach określonych w kontrofercie.
 1. Kontakt ze strony przedstawiciela Sprzedającego, o którym mowa w ust. 8 stanowi również okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego Zamówienia/Rezerwacji. Późniejsze dokonanie zmian w Zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu zawarcia umowy sprzedaży zamówienie zostaje skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do Klienta.
 1. Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Klienta.
 1. Towary oferowane przez Sprzedającego na Stronie internetowej mogą być objęte gwarancją udzielaną przez producenta Towaru. Sprzedający nie jest gwarantem Towarów. W przypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji prezentowana jest na Stronie Internetowej sklepu.
 1. Towary oferowane przez Sprzedającego w ramach sklepu na Stronie Internetowej mogą być używane, co niniejszym Klient przyjmuje do wiadomości. W przypadku Towarów używanych informacja o powyższym prezentowana jest na Stronie Internetowej sklepu.
 1. W przypadku Kupujących będących jednocześnie Konsumentami, Sprzedający ogranicza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady do okresu jednego roku od dnia wydania rzeczy ruchomej Kupującemu będącemu Konsumentem, a Kupujący na powyższe wyraża zgodę.
 1. W przypadku Kupujących niebędących jednocześnie Konsumentami, Sprzedający ogranicza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady do okresu jednego miesiąca od dnia wydania rzeczy ruchomej Kupującemu, a Kupujący na powyższe wyraża zgodę.

IV. Formy płatności

 1. Należność wynikająca z danego Zamówienia równa jest sumie cen wszystkich zamówionych towarów oraz w razie umowy zawieranej na odległość kosztów ich transportu.
 1. Dostępne formy płatności na Stronie Internetowej to:
 1. Wpłata na konto sprzedającego (przelew zwykły) – wpłaty należy dokonać na numer konta podany na Stronie Internetowej,
 1. Płatność za pobraniem – Wpłaty należy dokonać gotówką przy odbiorze przesyłki Kurierowi, który dostarczył zamówiony towar,
 1. Płatność PAYU
 1. Płatność kartą bądź gotówką w punkcie odbioru.

MegaMarket S.A.

ul. Strefowa 15

39-442 Chmielów,

V. Dostawa i odbiór

 1. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta. Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej z reguły dociera do Klienta na drugi dzień roboczy po dniu nadania paczki. Sprzedawca zobowiązany jest wykonać umowę zawartą na odległość najpóźniej w terminie 30 dni po złożeniu przez Konsumenta oświadczenia woli o zawarciu umowy. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone – koszty ubezpieczenia ponosi Sprzedający.
 1. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej: DHL, POCZTEX KURIER48, ROHLIG SUUS.
 1. W dniu nadania paczki Klient otrzyma pocztą elektroniczną numer przesyłki.
 1. Paczki dostarczane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00, późniejsze godziny doręczenia trzeba uzgadniać indywidualnie z firmą przewozową.
 1. Jeżeli Kurier nie zastanie nikogo pod wskazanym adresem dostawy, zostawia Awizo z numerem kontaktowym. Należy uzgodnić z Kurierem kolejny termin dostawy.
 1. Firma kurierska ponowi próbę dostawy w ciągu trzech kolejnych dni roboczych od daty pozostawienia Awizo.
 1. Na liście przewozowym oprócz adresu jest wpisany numer telefonu kontaktowego podany przy składaniu zamówienia, co pozwala Kurierowi na ewentualny kontakt przed próbą doręczenia paczki.
 1. Zaleca się sprawdzenie przesyłki przy odbiorze, gdyż może to być pomocnym elementem oceny zasadności ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzeń mechanicznych w trakcie transportu lub brakujących sztuk.
 1. Koszt transportu ustalany jest indywidualnie. Koszty dostawy zależą od: gabarytów przedmiotu, wyboru sposobu dostawy, wyboru formy płatności.
 1. W chwili odbioru przesyłki kupujący powinien w obecności kuriera dokładnie sprawdzić stan dostarczonego towaru. Sprawdzenie zawartości przesyłki jest możliwe po podpisaniu listu przewozowego, a w przypadku przesyłki za pobraniem dopiero po uregulowaniu płatności. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego zewnętrznych uszkodzeń przesyłki lub zastrzeżeń co do ilości dostarczonego towaru lub zawartości przesyłki, Klient powinien żądać sporządzenia odpowiedniego protokołu w obecności kuriera. Dokument powinien być sporządzony w dwóch jednakowych egzemplarzach, z których jeden pozostaje u Klienta. Protokół szkody stanowi pomocny dowód w postępowaniu reklamacyjnym, jednak nie jest niezbędny do rozpatrzenia reklamacji.

VI. Anulowanie Zamówienia

 1. Klient ma prawo anulować Zamówienie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VII. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Aby skorzystać z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie.
 1. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni od dostarczenia towaru należy odróżnić od uprawnień przysługujących Konsumentowi w przypadku wykonywania uprawnień wynikających z rękojmi (Rozdział III Regulaminu). Prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni to po prostu dodatkowy czas do namysłu dany Konsumentowi. Co ważne uprawnienie to jest niezależne od jakichkolwiek wad zakupionego towaru. Obydwa ww. uprawnienia się wzajemnie nie wykluczają.
 1. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie, tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres wskazany w ust. 5, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego.


W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także jeśli Konsument nim dysponuje, oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało uszkodzone w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.

 1. Zwrot towaru następuje na adres magazynu firmy:

MegaMarket S.A.

ul. Strefowa 15

39-442 Chmielów

 1. Jeżeli Konsument odstąpił od umowy należy mu się nie tylko zwrot ceny towaru, ale także kosztów jego wysyłki poniesionych przy zakupie (wysyłka towaru od Sprzedającego do Konsumenta). Zwrot tej kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Konsumenta konto bankowe.
 1. Zwrot ww. kwoty, zostaje dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu, na podany przez Konsumenta numer konta bankowego.
 1. Koszt odesłania towaru do przedsiębiorcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument.
 1. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 1. Zaleca się, aby zwracany towar opakowany był w sposób umożliwiający bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu i chroniący przed ewentualnymi uszkodzeniami mogącymi powstać w czasie transportu.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów są przetwarzane przez MEGAMARKET SA.
 1. Dane osobowe podane są przetwarzane przez MegaMarket SA w celach zapewnienia dokonania Rezerwacji, realizacji Zamówienia (umowy sprzedaży) zgodnie z warunkami określonymi w Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz RODO oraz w Rozporządzeniu uznane za uchylone w związku z brzmieniem Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.)
 1. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystania lub ich usunięcia.
 1. Składając Zamówienie Klient może w drodze odrębnego oświadczenia wyrazić zgodę na przekazanie swojego adresu e – mail do Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz Opineo Sp. z o.o., a także na przetwarzanie przez Ceneo Sp. z o.o. oraz Opineo Sp. z o.o., swoich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety wraz z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie Internetowym oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących (zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz RODO.
 1. Powierzone MegaMarket S.A. dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 1. Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność MegaMarket S.A., zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z bazy danych MegaMarket S.A.
 1. Ceny oferowanych produktów zawierają opłatę KGO (Koszt Gospodarowania Odpadami) zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z. 2015 r. poz. 1688 z późn. zm.)
 1. Koszt korzystania ze środków porozumiewania się na odległość Klient ponosi we własnym zakresie w oparciu o taryfę ustaloną ze swoim operatorem / dostawcą.
 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy dotyczące sprzedaży konsumenckiej oraz sprzedaży na odległość tj. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) oraz ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 1. Sklep Internetowy uznaje za niedopuszczalne wprowadzenie i realizację zapisów i praktyk w jakikolwiek sposób ograniczających prawa konsumentów. Przede wszystkim za niedopuszczalne uznaje się stosowanie w sprzedaży konsumenckiej klauzul niedozwolonych.

Darmowa Dostawa

Regulamin akcji promocyjnej

,,Szybka i bezpieczna. Darmowa dostawa!”

§ 1

Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki akcji promocyjnej „Darmowa dostawa!” organizowanej w dniach od 01.10.2021 r. do 31.01.2022 r. w sklepie internetowym megamarket.com.pl (dalej: „akcja promocyjna”).

Akcja Promocyjna prowadzona jest w sklepie internetowym Megamarket.com.pl

 • Organizatorem akcji promocyjnej jest Megamarket S.A. z siedzibą w Chmielowie (39-442) przy ul. Strefowej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000522574, NIP 8672239415, REGON 181151371, BDO: 000180527 (dalej jako „Organizator” lub „Megamarket S.A.”).
 • Akcja Promocyjna dotyczy wszystkich produktów dostępnych w okresie jej obowiązywania w sklepie internetowym Megamarket.com.pl. Mimo dołożenia należytej staranności Megamarket nie gwarantuje, że wszystkie artykuły będą dostępne w okresie obowiązywania Akcji Promocyjnej.

Akcja promocyjna jest realizowana wyłącznie w dniach:

 1. od 01.10.2021 r. do 31.01.2022 r. w godz. 06:00-22:00.
 •  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia akcji promocyjnej bez obowiązku rekompensowania nieuzyskanych z tego powodu świadczeń, po poinformowaniu o wcześniejszym zakończeniu Akcji Promocyjnej Klientów oraz usunięciu informacji o akcji promocyjnej z terenu sklepu.

Warunki udziału i zasady Akcji Promocyjnej

 • Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każda osoba, która w czasie określonym dokona zakupu w sklepie internetowym Megamarket.com.pl, objętego Akcją Promocyjną, przez co otrzyma darmową dostawę na terenie Polski (dalej jako „Uczestnik”), aby klient otrzymał darmową dostawę, wystarczy złożyć zamówienie przez sklep internetowy Megamarket.com.pl
 • Wszelkie informacje o Akcji Promocyjnej zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają wyłącznie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

Firma Megamarket zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia na każdym etapie realizacji. Z przyczyn niezależnych tj. brak lub uszkodzenie towaru.

Akcja promocyjna trwa w okresie oznaczonym w Regulaminie akcji promocyjnej.

x Witaj!
Czy chcesz,
żebyśmy oddzwonili do Ciebie ?